1. Провеждане на ранна диагностика на различни предпатологични нарушения на предклиничен етап на развитие на болестта, когато симптомите й не са изразени или липсват. Това дава възможност за откриване на предклинични форми на заболяванията и при необходимост да се направят допълнителни изследвания с други методи.

2. Откриване на широк кръг патологии на органи и системи, използвайки синдромален, нозологичен и топичен подход. Използването на апаратура в клиниките и стационарите, а също и в условията на подвижни диагностични, лечебно-профилактични и рехабилитационни пунктове, позволява съществено да се разширят диагностичните и лечебните възможности на тези учреждения, особено в случай на неясни, скрити, трудни за диагностициране заболявания, в това число и професионални заболявания.

3. Осъществява се индивидуален подбор на хомеопатични, изопатични и алопатични средства без въвеждането им в човешкия организъм, т.е. дистанционно, и се оптимизират методите за терапия. Осъществява се контрол на ефективността на всеки метод на лечение, оценява се адекватността на неговия избор и прилагане.

4. Многогодишният опит от практикуващи лекари и многопрофилни клиники по използването на биорезонансната и мултирезонансната терапия показва, че лечението на конкретни нозологични форми излиза 3-4 пъти по-евтино, отколкото с обикновените средства, особено в случаите, когато традиционните медикаментозни средства са неефективни или неприемливи.

5. Прилагането на апаратурата в кабинетите "МЕДИКА-КАБОМЕД" позволява да се оцени биологичната възраст и резервите за адаптация у специалистите, в това число и сред групите с повишен риск, и това става в процеса на тяхната професионална дейност.

6. Съществуващите в апаратно-програмния комплекс "ИНТЕЛМЕД-БИО" адаптационни програми позволяват да се решават задачите за най-добро усвояване на професионалните навици и премахване на стреса в условията на повишени натоварвания и допринасят за бързото възстановяване на работоспособността, ускорявайки процесите на рехабилитация. Позволяват да се оказва въздействие на психологическата способност на човека за изпълнение на професионалните му задачи.

7. Разработените в кабинетите на "МЕДИКА-КАБОМЕД" методики позволяват да се покаже и оцени въздействието на различни неблагоприятни средства и фактори върху човека (екологични, химични, физични) и, в значителна степен, да се отстрани тяхното въздействие.

8. Мобилността на апаратурата, произвеждана от „ИНТЕЛМЕД-БИО", без съществени доработки позволява тя да се използва на полеви условия. Свързаността й с мрежи за предаване на данни позволява да се осъществява обмен на информация с отдалечени медицински центрове за нейната обработка и вземане на решения.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час