Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Какво може да се установи с метода

Микроскопията на нативна кръв е метод за изследване на "жива" капка кръв под микроскоп, позволяващ да се оценяват процесите на жизнена дейност в кръвта почти така, както ако можехме да ги видим в съдовото им русло. В същото време почти във всички лаборатории се изследва оцветена и фиксирана кръв, т.е. нежива кръв.

Кръвта е интегрален и много чувствителен показател за състоянието на човешкия организъм, реагиращ на всякакви, дори и минимални въздействия отвън и на всички изменения във вътрешните процеси. Затова кръвта е винаги динамична и изменчива, но в определени граници. Количествените граници на нейните изменения се определят с обикновено клинично изследване на кръвта и биохимични проби. По правило количествените показатели се променят само при остри заболявания или сериозни повреди в организма. Но информацията за здравето на човека, която се отразява в кръвта, не се изчерпва с тези показатели. Така например, изследвайки жива, т.е. нефиксирана и неоцветена кръв, можем да оценим жизнените функции на кръвните клетки и свойствата на нейната плазма. А това е много важно за оценката на такъв фундаментален показател за здравето на човека като резервите от здраве – онзи златен запас, който ни позволява да оцеляваме дори и в най-неблагоприятни условия. Резервите от здраве са механизмите, осигуряващи живота, отразяващи работата на най-жизнено важните системи в организма: кардио-респираторната (кръвоносна и дихателна), имунната, а също и системите за детоксикация (очистването на организма от "шлаките").

Състоянието на всички тези жизнено важни системи много отчетливо се проявява в жизнената дейност на кръвните клетки: еритроцитите (пренос на кислород и енергообразуване), тромбоцитите (механизми на кръвотока), левкоцитите (имунитет, регулиране на механизмите на стареене, факторите на растежа и факторите на некроза на туморите).

Защо е толкова важно да се изследват резервите от здраве на човека? Това е необходимо,за да бъдат определени, а при необходимост да се поддържат и увеличат и с това да се създадат условия за включване на процесите на саморегулация и самовъзстановяване в организма. Нали само самият човешки организъм може да се възстанови. Ние можем и трябва да създадем условия за това.

Каква друга информация може да ни даде живата капка човешка кръв е изложено в раздела "информационни материали" в статията "цел на метода".

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час