Call Center: 087712569 | Emergency: 112

За метода

Методът микроскопско изследване на нативна кръв предполага изследване на образец на кръв веднага след вземането й в течение на не повече от 10-15 минути, след което в кръвта протичат необратими изменения. Капката кръв под покривно стъкло отначало се изучава обзорно с малко увеличение, след това се изследва морфологията на клетките и съдържанието на плазмата под имерсия при максимално увеличение. Важно различие на дадения метод от обикновените изследвания е провеждането на изследвания на образец от кръв без каквато и да е предварителна обработка и в присъствието на пациента. Пациентът има уникалната възможност да вижда своите клетки и в процеса на изследването да получава важна за него информация.

Методът изследване на нативна кръв под микроскоп е известен на науката от времето на изобретяването на самия микроскоп. Обикновената светлинна микроскопия, прилагана в лабораторната практика днес, позволява разглежданите обекти да бъдат увеличени максимално 1500 пъти. Това е достатъчно за разглеждане на структурите на оцветени препарати, но не дава възможност за оценкана динамичните процеси в кръвта. Модернизирането на светлинната микроскопия при съвременната техника позволи да се постигне максимално ефективно увеличение на визуализираните структури и обекти на плазмата, при това в тяхната динамика и да се оцени жизнената дейност на кръвните клетки. По този начин, въз основана светлинната микроскопия се появи новият метод за изследване, общоприетото название на който в днешно време не е определено.

Название на метода

Редица практикуващи лекари днес наричат това изследване по различен начин: «тъмнополево», функционално хемосканиране и т.н. Тези формулировки са погрешни и затрудняват лицензирането на дейността. Обръщаме внимание на специалистите на факта, че в постановленията на Министерството на здравеопазването и и социалното развитие на Русия даденият метод е записан и означен като микроскопия на нативна кръв, което напълно се съгласува с общоприетата терминология в лабораторната диагностика и отразява същността на даденото изследване. Така изследването под микроскоп на капка интактна капилярна кръв е най-целесъобразно да се обозначава в съответствие с официално приетата терминология, като микроскопия на нативна кръв или МНК.

Department Chief

Dr. Sebastien Russell, PhDDr. Russell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

More about our staff

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час