Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Информодиагностика

Диагностика на обмена на информация (информодиагностика)

Редица заболявания на човека и животните са обусловени и се съпровождат не само от нарушение в обмяната на веществата и енергията в организма, а също от грешки в обмена на информация.
Ако нормалната биоинформатика изучава обмена на информация в нормалните клетки, органи, системи и организма като цяло, то патологичната биоинформатика изучава обмена на информация в болните клетки, органи, системи и в организма като цяло. За изучаването на механизмите на възникването и развитието на болестите на клетката с помощта на методиката на двойните захарозни мостчета изследвали влиянието на химични вещества (киселини, естери, хлороформ, азотни съединения и пр.), физични фактори (висока температура, електричен ток) и информационни (медиатори, хормони, медиатори на болката, чести и периодични раздразнения) върху функционалната активност на клетките.

Установено е, че едно от ранните нарушения на функционалната активност на клетките под действието на патогенетични химични, физични и информационни фактори е промяната на спонтанната електрична и функционална активност на клетките, йонната проводимост на плазмената мембрана, потискане на работата на йонните помпи на тези клетки и намаляване или пълно изчезване на реакцията на действието на сигналните молекули или сигналните електрични импулси. Тези експериментални данни позволиха да се разработят методи за диагностика на функционалното състояние на отделни клетки, органи и системи в организма, чиято същност е в измерване на измененията на електричния импулс и потенциалите на клетките, органите и тъканите преди и след въздействието на определени информационни сигнали. Тъй като целта на посочените методи за диагностика е определяне на реакцията на клетките, органите и системите на информационните сигнали и изследване на информационния обмен, те били наречени методи за информодиагностика.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час