Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Видове биорезонансна терапия

 

Като метод на лечение биорезонансната терапия започнала да се практикува още преди 40 години. Основоположник на метода е немският рефлексотерапевт Франц Морел.

За основа на изобретението му послужила идеята за енергията, измервана в точките за акупунктура. Идеята е в това, че дадената енергия съдържа в себе си два вида електромагнитни трептения: нормални и патологични. Ако отслабнат патологичните и в същото време се засилят нормалните, се подобрява действието на механизма за саморегулация на организма.

Точно тогава, опирайки се на идеята, инженер Е. Раше конструирал първия апарат за осъществяване на биорезонансна терапия.

Тази терапия използва на практика двата различни вида трептения, а именно:

- индивидуалните трептения в организма на болния;

- трептенията на външните полета и излъчвания.

Тези особености подтикнаха разработчиците да разделят БРТ на два вида:

екзогенна биорезонансна терапия и ендогенна БРТ.

Екзогенна биорезонансна терапия: принцип на работа

Екзогенната терапия предполага подаването в човешкия организъм на външни електромагнитни трептения, които са определени да влязат в резонанс с нормалните трептения и да неутрализират патологичните. Именно с помощта на екзогенната биорезонансна терапия може да се потиснат повечето причинители на инфекции и така да се лекуват болните.

Противопоказание за екзогенната БРТ може да бъде нарушение в съсирваемостта на кръвта. Така също е крайно непрепоръчително да се провежда терапия при хора с повишена чувствителност или непоносимост към електрически ток, хора с кардиостимулатори. Още не е изучено докрай въздействието й на хора с тежки форми на епилепсия и при бременност.

Екзогенна БРТ – терапия с външни сигнали, с които отделните органи и системи на човешкия организъм влизат в резонанс, например, с магнитните полета, създавани от специални генератори (Готовски Ю.В., 1995, Мейзеров Е.Е., Блинков И.Л., Готовски Ю.В., Королева М.В., Каторгин В.С., 2000, Готовски М., Перов Ю., 2006).

При екзогенната БРТ терапевтичното въздействие на пациента се осъществява с външни електрични или електромагнитни сигнали. Екзогенната БРТ се реализира с контактно - въздействие на слаб електрически ток чрез поставяне на електроди, или безконтактно – с променливо магнитно поле с помощта на устройства за магнитна терапия - индуктори.

Съвременната екзогенна БРТ включва: резонансно-честотна терапия, индукционна терапия и екзогенна БРТ с фиксирани честоти.

При провеждане на резонансно-честотната терапия се прилагат въздействия на специфични честоти, допринасящи за постигане на лечебен ефект при заболявания, предизвикани от вируси, бактерии, хелминти, едноклетъчни и гъбички. Резонансно-честотната терапия се прилага при остри и хронични процеси, дегенеративни заболявания.

При индукционната терапия се използват електромагнитни трептения в диапазона от честоти ЕЕГ на човека («Алфа-ритъм», «Бета-ритъм», «Тита-ритъм», «Делта-ритъм») с ориентация към възстановяване на регулацията на нарушените ритми.

При екзогенната БРТ с фиксирани честоти се използва въздействието на честоти, които оказват положителен терапевтичен ефект при различни патологични състояния. За удобство при използването въздействията са систематизирани по ефекти, органи и нозологии.

Ендогенна биорезонансна терапия: принцип на работа

Ендогенната биорезонансна терапия в процеса на лечението използва собствените трептения на организма на болния, които предварително са преминали специална обработка в уреда за БРТ. Резултатът от подобна обработка е усилване на нормалните и отслабване на патологичните процеси в  организма. След обработката на трептенията на болния се връщат в организма и коригират електромагнитните вълни в целия организъм. Днес повечето хора от целия свят успешно ползват ендогенната БРТ.

За съжаление тя е противопоказна за хора със стимулатори на сърцето и с епилепсия.

Ето например, апаратът за лечение на ставите записва нормалния спектър от трептения индивидуално за всеки болен на информационни носители: вода или физиологичен разтвор, а след това тези носители се използват при лечението (в почивките между процедурите на БРТ).

Да, несъмнено ефективността на метода не е потвърдена с клинични проучвания, но популярността му не намалява, защото той действа!

Лечение с биорезонансен метод

С всяка година биорезонансната терапия придобива все по-голяма популярност сред нашите сънародници, пък и въобще по цялото земно кълбо. Трябва ли да говорим за оздравяването без задействане на каквито и да било медикаменти? Защо да не се излекувате с помощта на собствените резерви на организма си? Това е възможно, нужно, и абсолютно достъпно!

Какъв е принципът на биорезонансната терапия?

Методът на биорезонанса е принудителна корекция на човешкия организъм с помощта на процедури за преобразуване на резонансните трептения. Такива трептения излъчва всеки организъм независимо от възрастта или пола, в момент на повреда в някой орган трептения се нарушават и възниква заболяване. Лечението по биорезонансния метод е синхронизация на трептенията с помощта на специален уред, който се настройва на честотата на човешкия организъм. Ето по такъв начин се провежда лечението.

Да, биорезонансната терапия е разнообразна, защото методът може да се прилага на клетъчно ниво, а може да се въздейства и на определен орган, система от органи или на цялостния организъм. Основната идея на биорезонансната терапия (лечение) е правилен подбор на честотата и електромагнитното въздействие, с помощта на които може да се усилят нормалните трептения и да се унищожи патологичната честота в човешкия организъм на човека.

Технология за прилагане на екзогенната БРТ

Преди започване на лечението е необходимо:

1) да се установи формата на заболяването или клиничния синдром с диагностични методи;

2) да се направи оценка на функционалното състояние на отделните органи и системи по методите на електропунктурна диагностика;

3) да се избере терапевтично въздействие (резонансно-честотна, индукционна, екзогенна БРТ с фиксирани честоти), неговата интензивност;

4) да се избере начин за провеждане на екзогенната БРТ (контактен и/или безконтактен), място за разполагане на електродите и/или индукторите на тялото;

5) да се избере алгоритъм за провеждане на процедурите по БРТ, при необходимост да се съчетаят с други методи (например, ендогенна БРТ по всички меридиани + използване на хомеопатични дренажни средства; ендогенна БРТ по всички меридиани с времева модулация).

Контролът на провежданата терапия може да се осъществява по методите на ЕПД.

Възможни усложнения при провеждане на БРТ

При провеждането на БРТ у пациента могат да възникнат индивидуални усещания, оценявани от него (индивидуално възприятие) като влошаване на самочувствието при протичането на болестта. Тази индивидуална симптоматика е обусловена от активирането на вътрешните ресурси на организма, насочени към излекуване на болестта.

Усложненията при провеждане на БРТ могат да бъдат свързани с:

• състояние на силен стрес, водещо до срив на адаптационните реакции на организма;

• с употребата на алкохол, силнодействащи лекарствени средства, особено с централно действие, хормони;

• със своеволно изменение от пациента на назначенията на лекаря;

При изразено обостряне на заболяването е необходимо да се направи оценка на функционалното състояние на пациента, да се коригира или временно да се отмени БРТ и да се назначи терапия, адекватна на създалата се клинична ситуация.

Но до настоящия момент има само отделни работи, в които са изследвани биофизичните механизми на взаимодействието на електромагнитните вълни с биорезонаторите (Скрипнюк, 1998, Резников, 2007).

Във всяка клетка на човешкия организъм има голямо количество рецептори за химичните вещества и акцептори на енергетичните въздействия – биорезонатори.

Повечето рецептори и биорезонатори са разположени на плазмената мембрана. Рецепторите и акцепторите на квантите на енергията играят важна роля при получаването на информация от клетката. Плазмените мембрани осъществяват приемане на сигналите, получени при взаимодействието с носителите на информация – химични вещества, кванти енергия на електромагнитна или звукова вълна и предварителна обработка на получената информация.

Известно е, че за получаването на информация от една клетка до друга е необходимо тези клетки да «разбират» клетъчния език, на който се предава информацията и да имат рецепторно или акцепторно поле, способно да получи и да обработи предварително получените сигнали. (Скрипнюк, 1999, Скрипнюк 2000, 2001, 2002 А, 2003, 2004, 2006 А).

Информацията, която си обменят клетките, може да бъде структурирана или неструктурирана.

Структурирането на информацията се осъществява в процеса на обединяване на сигналите в знаци (букви), групи от знаци (думи) и информационни съобщения (изречения). Неструктурираната информация е единични или множествени безсмислени сигнали. Изхождайки от определението за БРТ, можем да направим заключението, че при провеждането на сеанси по биорезонансна терапия се използва неструктурирана информация, а при провеждане на сеанси по микрогенераторна (микропроцесорна) терапия се използва структурирана информация (Скрипнюк, 2002 Б, 2006 Б).

 

Литература:

1. Готовски Ю.В. Биорезонансна и мултирезонансна терапия // Матер. І Междунар. Конф. «Теоретични и клинични аспекти на биорезонансната и мултирезонансната терапия». – М.: ИМЕДИС, 1995. – С. 359-367.

2. Готовски М.Ю., Перов Ю.Ф. Биіорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині // Вісн.НАН України – 2006 – № 8 – С. 17-22.

3. Мейзеров Е.Е., Блинков И.Л., Готовски Ю.В., Королева М.В., Каторгин В.С. Биорезонансна терапия М. – 2000 – С. 26.

4. Морел Ф. История и основи

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час