Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Лечение с биорезонансен метод

 

С всяка година биорезонансната терапия придобива все по-голяма популярност сред нашите сънародници, пък и въобще по цялото земно кълбо. Трябва ли да говорим за оздравяването без задействане на каквито и да било медикаменти? Защо да не се излекувате с помощта на собствените резерви на организма си? Това е възможно, нужно, и абсолютно достъпно!

Какъв е принципът на биорезонансната терапия?

Методът на биорезонанса е принудителна корекция на човешкия организъм с помощта на процедури за преобразуване на резонансните трептения. Такива трептения излъчва всеки организъм независимо от възрастта или пола, в момент на повреда в някой орган трептения се нарушават и възниква заболяване. Лечението по биорезонансния метод е синхронизация на трептенията с помощта на специален уред, който се настройва на честотата на човешкия организъм. Ето по такъв начин се провежда лечението.

Да, биорезонансната терапия е разнообразна, защото методът може да се прилага на клетъчно ниво, а може да се въздейства и на определен орган, система от органи или на цялостния организъм. Основната идея на биорезонансната терапия (лечение) е правилен подбор на честотата и електромагнитното въздействие, с помощта на които може да се усилят нормалните трептения и да се унищожи патологичната честота в човешкия организъм на човека.

Как се осъществява лечението?

Лечението с биорезонанс се назначава от лекар след специално изследване и пълноценна диагностика. Трябва да отчетем, че изследването може да се осъществява както с помощта на компютърна диагностика, така и с помощта на биорезонансна терапия, но, по правило, курсът на лечение е не повече от 10 сеанса. Необходимо е непременно да уведомите лекаря си какви лекарствени препарати приемате в дадения момент. Въобще при лечение с биорезонансна терапия противопоказания на практика липсват (освен онкологични заболявания, период на бременност и лактация, увреждания на кожната покривка на местата за включване на електродите), но лекарят може да назначи някои хомеопатични препарати за засилване на ефекта, затова трябва да разкажете на специалиста за всички нюанси.

Механизми на лечебно действие на екзогенната биорезонансна терапия

Механизмите на лечебно действие на екзогенната БРТ имат някои различия, които са свързани с внасянето на външен сигнал и се характеризират с редица особености. Във възникването на стохастичен резонанс, като един от водещите механизми на действие на БРТ въобще, голяма роля играят както външният сигнал (неговата информационна значимост), така и спектралният състав на шума, който може да бъде както външен, така и вътрешен шум на биологичния обект. Стохастичните синхронни и резонансни процеси играят важна роля в системната регулация на функциите на организмите и предполагат времева съгласуваност на динамичните процеси или усилване на периодичния сигнал при съвпадане на фазово-честотните им характеристики. Външният сигнал предизвиква ответна реакция в биологичната система, при това изменението на честотните амплитуди на такъв сигнал може да формира разнообразни типове връзки между самия сигнал и спонтанно осцилиращите физиологични процеси в организма. В някои случаи става стохастично съвпадане на честотата и фазата на ритъма с външния сигнал (синхронизация), което може да окаже значимо въздействие на ендогенния ритъм. Обаче тъй като кодирането и предаването на информация в биологичните системи се осъществява по честотен принцип, то подобно въздействие не може да бъде произволно. Не може да се натрапи на човешкия организъм несвойствена за него динамика, например, трептения с честоти, рязко отличаващи се от собствените му честоти - в такъв случай стохастичната синхронизация ще е невъзможна. Във връзка с това, за екзогенната БРТ е много важен изборът на стойностите на честотите, който може да бъде реализиран предимно по емпиричен път при задължително съпоставяне с клиничните резултати, получавани при терапевтичното прилагане на избраните честоти.

Във връзка с това, че в екзогенната БРТ се използват променливи или импулсни магнитни полета (ПеМП), е целесъобразно да разгледаме общите механизми на биологичното и лечебното й действие. Молекулите на тъканите на човешкото тяло (с изключение, например, на съдържащия желязо хемоглобин) са слаби пара- или диамагнетици, затова в действащото ПеМП не придобиват някакъв забележим магнитен момент. Във връзка с това, в диапазона от честоти от нула до десетки kHz проникването на ПеМП в човешкото тяло става без забележими изкривявания, а отслабването му с отдалечаване от неговия източник в тъканите има същия характер, както и в свободното пространство.

В основата на лечебното действие на ПеМП лежат известни физични механизми за тяхното взаимодействие с биологичните системи. На първо място това е магнитната индукция. В съответствие с която, по закона на Фарадей, магнитните полета, променящи се във времето, предизвикват потенциали и циркулиращи токове в органите и тъканите. Така ПеМП могат да оказват въздействие на много клетъчни и тъканни системи чрез магнитно индуциране на местните токове и потенциали, чиито нива надвишават тези, които се срещат в естествени условия. Голямо значение при това има електрическата проводимост на тъканите, която на свой ред зависи от честотите и е различна за различните тъкани. Този механизъм изглежда е в основата на широкия спектър на биологичното и лечебно действие на ПеМП, реализирано както на системно, така и на органно ниво.

Наличните данни за въздействието на ПеМП на човека позволяват да се направи заключение, че индуцираният в тъканите ток с плътност по-малка от 10 мА/м2 не предизвиква никакви неблагоприятни биологични ефекти. Изхождайки от представите на класическата електрофизиология, можем да се ориентираме за големината на индуцираните токове с плътност над 100 мА/м2, които представляват опасност за здравето на човека, защото надвишават различните прагове на стимулация на електровъзбудимите структури и тъкани.

Интензивността на ПеМП, използвани в екзогенната БРТ, са ориентирани към получаване на лечебен ефект и затова са значително по-ниски от тези, които могат да индуцират в тъканите токове, опасни за пациентите.

Индуцирането в органите и тъканите на местни токове и потенциали с определена честота при екзогенната БРТ води до стохастично съвпадане (синхронизация) на честотата и фазата на трептенията, което внася съществен принос за кодирането и предаването на информация в организма, а също допринася за формиране на лечебен ефект. Следва да отбележим, че явлението стохастичен резонанс и стохастична синхронизация е изявено не само на ниво цял организъм, но и в отделната клетка. Последното обстоятелство в определена степен изглежда е било в основата на новото направление в лечението на някои заболявания на човека.

Завършвайки краткото разглеждане на фундаменталните механизми, лежащи в основата на БРТ, трябва да подчертаем, че особеността на този метод на лечение се заключава в настройката на вътрешните електрични сигнали за активиране на механизмите, насочени към ликвидиране на патологичните процеси в организма.

Клинично прилагане на биорезонансната терапия

Съвременната клинична медицина разполага с достатъчно широки лечебни възможности, но увеличаването на броя на сърдечно-съдовите, онкологичните, инфекциозните и другите заболявания, честото преминаване на острите заболявания в хронична форма, високият процент на развитие на алергични реакции към фармакологични препарати ни карат да търсим нови подходи към лечението. Във връзка с това става актуално прилагането на методи на лечение, основани на корекция на функционалното състояние и повишаване на резервните и адаптационните възможности на организма. Един от тези методи за лечение е биорезонансната терапия (БРТ).

Показания за прилагане на БРТ:

• функционални разстройства с различен генезис;

• заболявания на нервната система и сетивните органи;

• болкови синдроми с различна локализация и генезис;

• заболявания на кръвоносната система;

• заболявания на дихателните органи;

• заболявания на стомашно-чревния тракт;

• заболявания на кожата и подкожната съединителна тъкан;

• заболявания на костно-мускулната система;

• заболявания на пикочните и половите органи;

• лошо зарастващи рани и язви.

Противопоказания за прилагане на БРТ:

• доброкачествени и злокачествени новообразувания;

• нарушение в съсирваемостта на кръвта;

• остри нарушения на мозъчното и коронарното кръвообращение;

• епилепсия, състояние на остра психическа възбуда или опиянение;

• наличие у пациента на имплантиран електрокардиостимулатор;

• индивидуална непоносимост на електрически ток;

• повреди и заболявания на кожата на местата за поставяне на електродите.

Трябва да обърнем особено внимание на важността на контрола на ефективността на провежданата терапия, който може да се осъществява с методите на електропунктурната диагностика (ЕПД), например, с методите на Р. Фол или вегетативно-резонансния тест (ВРТ).

В зависимост от вида на прилаганото терапевтично въздействие БРТ може да бъде ендогенна и екзогенна.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час